Privacyverklaring website Stichting Bevrijdingsdans Festival

Gegevens van onze stichting:
Stichting Bevrijdingsdans Festival
Correspondentieadres: Egelantiersgracht 308, 1015 RR Amsterdam
KvK-nummer: 72544864
Telefoonnummer: 020-6259774

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Bevrijdingsdans Festival.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevens
Om onze taken te kunnen uitvoeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• om contact met u op te kunnen nemen en het contact te kunnen onderhouden
• om u te informeren over het Bevrijdingsdans Festival middels nieuwsbrieven
• om u uit te nodigen voor evenementen en bijeenkomsten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Hoe komen wij aan deze gegevens?
De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u middels het invullen van het contactformulier op de website www.bevrijdingsdansfestival.nl

Op grond waarvan en met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij de vervulling van een taak van algemeen belang, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.
Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dat doen wij niet.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan derden, noch zullen wij uw gegevens verkopen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.
Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

Welke rechten hebt u?
• U mag uw persoonsgegevens inzien.
• Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
• U kunt ons ook vragen om de gegevens te verwijderen.
• U kunt je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons correspondentieadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij vragen u zich te identificeren.
Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

Namens Stichting Bevrijdingsdans Festival

Marike de Maar
Projectleider